Chuyển đến nội dung chính

Quy định về thuế rượu

Thuế rượu áp dụng cho mọi hoạt động bán rượu, rượu vang hoặc mạch nha và đồ uống pha ở Philadelphia, ngoại trừ doanh số bán hàng từ Cửa hàng rượu Pennsylvania, nhà phân phối đồ uống mạch nha và các giao dịch phải chịu Thuế Bán hàng và Sử dụng của Pennsylvania. Tài liệu này đưa ra các quy định đầy đủ về thuế, bao gồm các định nghĩa hiện hành, loại trừ và ví dụ về các giao dịch chịu thuế và không chịu thuế.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế rượu PDF Hoàn thành các quy định về Thuế bán rượu của Philadelphia, được biên soạn vào tháng 1 năm 2016. Ngày 15 tháng 1 năm 2016
Đầu trang