Chuyển đến nội dung chính

Nguồn Tín Thuế Trẻ Em (CTC)

Tín Thuế Trẻ Em (CTC) là một chương trình hoàn thuế liên bang đưa tiền trở lại túi của các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình tại thời điểm thuế. Bạn có thể nhận được tới $2,000 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện, bất kể tình trạng làm việc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các yêu cầu về thông báo hoàn thuế EITC, CTC và Tiền lương cho người sử dụng lao động PDF Thông tin về các yêu cầu đối với doanh nghiệp về việc thông báo cho nhân viên về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC), Tín Thuế Trẻ Em (CTC) và chương trình hoàn thuế tiền lương dựa trên Thu nhập. 4 Tháng Một, 2024
Tờ rơi Tín Thuế Trẻ Em (Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha) PDF Tờ rơi thông tin về 2023 CTC cho công nhân và cư dân Philadelphia. Phiên bản tiếng Tây Ban Nha có sẵn trên Trang 2. 10 Tháng Một, 2024
Đầu trang