Chuyển đến nội dung chính

Life Partner & Transgender Care Health Benefits Mẫu Tín Thuế

Thành phố Philadelphia cung cấp một khoản tín dụng thuế cho các doanh nghiệp cung cấp lợi ích sức khỏe cho bạn đời và chăm sóc người chuyển giới theo Mục 19-2604 (14) của Bộ luật Philadelphia. Các doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây như được nêu trong mẫu và hướng dẫn tín dụng thuế.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Life Partner & Transgender Care Health Benefits Mẫu Tín Thuế Quyền Lợi Sức Khỏe (tiếng Anh) PDF Đơn xin Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống và Người Chuyển Giới Chăm Sóc Sức Khỏe Tháng Chín 17, 2019
Lên trên