Chuyển đến nội dung chính

Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập

Mỗi năm, Bộ Doanh thu công bố một lịch trình các ngày đáo hạn cụ thể cho Thuế Thu nhập. Xem chúng ở đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập năm 2024 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2024. 9 Tháng Tư, 2024
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2023 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu nhập năm 2023. 27 Tháng Tư, 2023
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2021 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2021. Tháng Mười 21, 2020
Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập năm 2020 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2020. Tháng Bảy 30, 2019
Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập năm 2019 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2019. Tháng Mười Một 5, 2018
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2018 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2018. Tháng Mười Hai 4, 2017
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2017 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2017. Tháng Mười Một 30, 2016
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2016 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2016. Ngày 1 tháng 1 năm 2016
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập 2015 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2015. 3 Tháng Ba, 2017
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập năm 2014 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2014. 3 Tháng Ba, 2017
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập 2013 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2013. 3 Tháng Ba, 2017
Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập 2012 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2012. 3 Tháng Ba, 2017
Ngày đến hạn Thuế Thu Nhập năm 2011 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2011. 3 Tháng Ba, 2017
Ngày đáo hạn Thuế Thu Nhập 2010 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Thu Nhập năm 2010. 3 Tháng Ba, 2017
Đầu trang