Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Mande dosye vaksinasyon ou

Si ou te pran vaksen an nan Philadelphia, Depatman Sante Piblik ka ba ou yon dosye vaksinasyon ofisyèl. Ou ka itilize dosye sa a kòm prèv vaksinasyon an.

Kiyès

Si ou te pran vaksen nan Philadelphia, ou ka mande:

  • Dosye pwòp ou yo.
  • Dosye yon timoun ki poko gen 18 an, si ou se paran yo oswa gadyen legal yo.

Ou pa ka mande dosye nenpòt lòt moun nan.

Ki sa ki nan enkli

Dosye Vaksinasyon Sistèm Enfòmasyon sou Vaksinasyon PhilaVax ou a (IIS) gen ladan prèv tout vaksen ke ou te resevwa nan Philadelphia.

Vaksen kont COVID-19

Si ou te resevwa nenpòt vaksen COVID-19 nan Philadelphia, yo pral enkli nan dosye ou. Si ou pèdi kat vaksen COVID ou bay COVID, ou ka itilize dosye vaksinasyon ou kòm prèv ke ou te pran vaksen an.

Kouman

Swiv pwosesis sa a pou jwenn yon kopi dosye vaksinasyon PhilaVax ou.

 

1
Jwenn yon kopi ID ou pare.

Ou pral bezwen Upload yon kopi ID ou a ranpli fòm lan.

Fòm valab nan ID yo enkli:

  • Leta bay lisans chofè
  • PHL City ID
  • Paspò Etazini oswa Kat Paspò Etazini
  • Kat Verifikasyon Idantite Pèsonèl Etazini (PIV)
  • Kat Idantifikasyon Sèvis Inifòm
  • Kat Rezidan Pèmanan (I-551)
  • Kat Otorizasyon Travay (I-766)
  • Kat ID ajans gouvènman federal, eta, oswa lokal ki gen yon foto
2
Ranpli fòm nan.

Ranpli epi soumèt fòm lan sou entènèt. Ou kapab tou ranpli epi soumèt yon fòm demann dosye vaksinasyon pa lapòs, imèl, oswa faks.

3
Rete tann pou dosye ou.

Demann ou an ap trete nan lespas 5 jou ouvrab. Si ou mande dosye ou pa imèl olye ke lapòs, li ka rive pi vit.

Top