Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte yon mòde bèt

Ou ta dwe rapòte mòde bèt soti nan bèt nan bwa ak bèt domestik domestik yo anpeche maladi laraj. Rabies se yon viris ki ka touye moun, men evite. Li pwopaje sitou pa mòde an nan yon mamifè ki enfekte.

Yon bèt ki anraje ka pase viris la nan yon bèt oswa moun lè yon mòde oswa grate kraze po la. Li se ra yo ka resevwa maladi laraj soti nan krache yon bèt ki enfekte a ap resevwa nan je yo, nen, bouch, oswa yon blesi louvri.

Nan peyi Etazini, viris la laraj yo jwenn sitou nan bèt nan bwa, tankou:

 • Lòdinè.
 • Raton.
 • Groundhogs.
 • Chat mawon.
 • Skunks.

Li te tou yo te jwenn nan kèk bèt domestik tankou chen, chat, ak ferrets. Ka nan maladi laraj yo ra nan ti rat tankou ekirèy ak sourit yo.

Kouman

Si ou te mòde pa yon bèt nan bwa

 • Rele Ekip Swen Animal ak Kontwòl Philadelphia (ACCT Philly) nan (267) 385-3800. ACCT Philly pral pran ak tès bèt la pou maladi laraj. Evite domaje tèt bèt la. Se tèt la voye nan laboratwa a pou fè tès la.
 • Pran swen pou anpeche plis mòde.
 • Menm lè a lave blesi a avèk anpil savon ak dlo k ap koule.
 • Jwenn atansyon medikal. Ale kay doktè fanmi ou oswa sal dijans ki pi pre a. Nan Philadelphia, pwofesyonèl medikal yo dwe rapòte mòde bèt la bay Depatman Sante Piblik.
 • Si ou pa sèten si ou te mòde, ou ta dwe toujou chèche atansyon medikal oswa kontakte Pwogram Maladi Komunikab Egi nan (215) 685-6748.

Si ou te mòde pa yon chen bèt kay, chat, oswa ferret

 • Jwenn non pwopriyetè bèt kay la, adrès, ak nimewo telefòn. Chache konnen si bèt la gen yon vaksinasyon maladi laraj aktyèl epi ekri nimewo tag laraj la.
 • Menm lè a lave blesi a avèk anpil savon ak dlo k ap koule.
 • Jwenn atansyon medikal. Ale kay doktè fanmi ou oswa sal dijans ki pi pre a. Pwofesyonèl medikal nan Philadelphia dwe rapòte mòde bèt la bay Depatman Sante Piblik. Ou kapab tou rapòte mòde a tèt ou lè w rele (215) 685-6748.

Si ou te mòde, gen enfòmasyon sa a pare lè ou rele:

 • Deskripsyon nan bèt la.
 • Si li se yon bèt kay, ki moun ki posede li ak ki kote li rete.
 • Ki jan mòde a te fèt.
 • Si rezidan lokal yo te wè bèt la nan zòn nan anvan ak ki direksyon li te vwayaje.
 • Ki jan bèt la Konpòte.

Tretman pou moun ki ekspoze a maladi laraj

Tretman Rabies depann sou sante yon bèt 10 jou apre ekspoze a. Si chen bèt kay la, chat, oswa ferret an sante ak vivan 10 jou apre ensidan an, moun nan grate oswa mòde pa bezwen vaksen kont maladi laraj. Depatman Sante Piblik ap tcheke avèk mèt bèt kay la pou wè si bèt kay la an sante apre 10 jou.

Si ou te gen kontak ak yon bèt ki ka anraje, ou ka jwenn yon seri de kat vaksen ak yon premye dòz nan maladi laraj iminitè globulin. Sa yo efikas nan anpeche enfeksyon maladi laraj. Pifò depatman ijans lokal yo gen vaksen kont maladi laraj ak globulin iminitè yo. Si ou pa gen asirans oswa ou gen difikilte pou jwenn tretman sa a, rele (215) 685-6742.

Top