Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn swen dantè

Bon sante dantè enpòtan pou timoun ak granmoun. Si ou pran bon swen nan dan ou ak jansiv, ou ka anpeche kavite, enflamasyon nan jansiv, pèt dan, ak move souf.

Dantis nou yo ak lòt pwofesyonèl sante yo bay swen dantè debaz ak ijans pou pasyan ki enskri nan uit sant sante Vil la.

Swen dan disponib tou nan anpil sant sante kominotè nan Philadelphia.

Kouman

Vizite youn nan uit sant sante Vil nou yo ki bay sèvis dantè. Yo aksepte pasyan swen ijan (mache-an), men yo ankouraje randevou yo.

Pri

Sant sante vil yo aksepte plan Medicare, Medicaid, HMO, ak pifò lòt opsyon asirans. Si ou pa gen asirans, sant yo ap chaje yon ti frè ki baze sou gwosè fanmi ak revni. Sant sante yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab.

Top