Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Pote yon plent sou yon founisè medikal

Ou ka depoze yon plent oswa rapòte yon enkyetid sou yon founisè medikal endividyèl (egzanp doktè, enfimyè) avèk Depatman Deta Pennsylvania.

Kouman

Si ou ta renmen depoze yon plent oswa rapòte yon enkyetid sou yon founisè medikal endividyèl, ou ka depoze yon plent sou entènèt oswa rele 1 (800) 822-2113.

Remak: Depatman Deta Pennsylvania pa adrese enkyetid ak plent sou enstalasyon medikal (egzanp lopital, mezon retrèt). Plent ak enkyetid sou enstalasyon medikal yo ta dwe dirije yo sou Depatman Sante Pennsylvania.

Top