Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nộp đơn khiếu nại về nhà cung cấp dịch vụ y tế

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo mối quan tâm về một nhà cung cấp dịch vụ y tế cá nhân (ví dụ: bác sĩ, y tá) với Bộ Ngoại giao Pennsylvania.

Làm thế nào

Nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo mối quan tâm về một nhà cung cấp dịch vụ y tế cá nhân, bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến hoặc gọi số 1 (800) 822-2113.

Lưu ý: Bộ Ngoại giao Pennsylvania không giải quyết các mối quan tâm và khiếu nại về các cơ sở y tế (ví dụ: bệnh viện, viện dưỡng lão). Khiếu nại và lo ngại về các cơ sở y tế nên được chuyển đến Bộ Y tế Pennsylvania.

Đầu trang