Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo muỗi, ong bắp cày hoặc ong bắp cày

Một số côn trùng góp phần gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế Công cộng giải quyết những lo ngại về những loài côn trùng này.

Các loại côn trùng

Muỗi

Chúng tôi điều tra và kiểm soát muỗi, có thể truyền bệnh như vi rút Tây sông Nile. Chúng tôi điều tra và xử lý các hồ nước tù đọng và nước đọng, nơi muỗi thường sinh sản. Chúng tôi cũng giúp cư dân học cách bảo vệ bản thân và ngôi nhà của họ khỏi muỗi.

Côn trùng khác

Chúng tôi xử lý tổ ong bắp cày hoặc ong bắp cày treo thấp ở những cây ven đường. Chúng tôi xử lý gián trong cống rãnh công cộng. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về các vấn đề côn trùng khác và xác định côn trùng cho cư dân Philadelphia theo yêu cầu.

Làm thế nào để báo cáo côn trùng

Để báo cáo muỗi hoặc các vấn đề côn trùng khác ở Philadelphia, hãy gọi (215) 685-9000.

Đầu trang