Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nộp đơn khiếu nại về một cơ sở y tế

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo mối quan tâm về một cơ sở y tế (ví dụ: bệnh viện, viện dưỡng lão) với Bộ Y tế Pennsylvania.

Làm thế nào

Nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo mối quan tâm về cơ sở y tế, bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến hoặc gọi số 1 (877) 724-3258.

Lưu ý: Bộ Y tế Pennsylvania không giải quyết các khiếu nại và lo ngại về các nhà cung cấp dịch vụ y tế cá nhân (ví dụ: bác sĩ, y tá). Khiếu nại và lo ngại về các nhà cung cấp dịch vụ y tế cá nhân nên được chuyển đến Bộ Ngoại giao Pennsylvania.

Đầu trang