Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Tìm thức ăn và bữa ăn miễn phí

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm thức ăn và bữa ăn của Thành phố để tìm hiểu nơi:

  • Chọn thực phẩm bổ sung và hàng tạp hóa.
  • Nhận các bữa ăn sẵn sàng để ăn.
  • Áp dụng cho các lợi ích công cộng hoặc truy cập các dịch vụ xã hội.

Chi tiết trang web có thể thay đổi. Trước khi bạn đi, hãy liên hệ với trang web để xác nhận giờ và dịch vụ của họ.

Sử dụng công cụ tìm

Các nguồn tài nguyên khác

Để khám phá thêm nhiều cách để có được thực phẩm và bữa ăn miễn phí:

Để được giúp đỡ nhận lợi ích công cộng:

Lên trên