Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nộp đơn khiếu nại về chất thải truyền nhiễm

Nếu bạn thấy hoặc biết về chất thải lây nhiễm đang được xử lý theo cách không an toàn hoặc không đúng cách, bạn có thể báo cáo với Bộ Y tế Công cộng và chúng tôi sẽ điều tra.

Làm thế nào

Để nộp đơn khiếu nại về chất thải lây nhiễm và việc xử lý nó, hãy gọi cho Bộ Y tế Công cộng theo số (215) 685-7342.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Bảo vệ Môi trường Pennsylvania theo số (484) 250-5900.

Lên trên