Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nộp đơn khiếu nại về cơ sở chăm sóc trẻ em

Nếu bạn muốn khiếu nại về vệ sinh hoặc vệ sinh tại cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc trẻ em tại nhà, hãy gọi (215) 685-7495 để báo cáo cho Bộ Y tế Công cộng. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và thông tin liên lạc của bạn, nhưng nó sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không thông báo cho người điều hành cơ sở chăm sóc trẻ em đã khiếu nại.

Nếu bạn chứng kiến hoặc nghi ngờ lạm dụng trẻ em tại cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc trẻ em tại nhà, hãy gọi cho Bộ Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania theo số (215) 560-2541 hoặc ChildLine theo số 1 (800) 932-0313. Bạn có thể chọn ẩn danh.

Đầu trang