Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Pote yon plent sou yon etablisman gadri timoun

Si ou vle fè yon plent sou sanitasyon oswa pwòpte nan yon etablisman gadri timoun oswa gadri timoun nan kay la, rele (215) 685-7495 pou rapòte li bay Depatman Sante Piblik. Yo pral mande w pou non ou ak enfòmasyon pou kontakte, men li pral fèt estrikteman konfidansyèl. Nou pa pral di operatè a nan etablisman an gadri timoun ki te fè plent lan.

Si ou temwen oswa ou sispèk abi sou timoun nan yon etablisman gadri timoun oswa gadri timoun nan kay la, rele Depatman Sèvis Imen Pennsylvania nan nimewo (215) 560-2541 oswa ChildLine nan 1 (800) 932-0313. Ou ka chwazi yo rete anonim.

Top