Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Fè tès pou tibèkiloz

Pwogram Kontwòl Tibèkiloz la bay tès gratis ak evalyasyon medikal pou tibèkiloz (TB).

Tès ki disponib pou timoun ak granmoun, menm si ou pa gen asirans.

Ki moun ki ta dwe jwenn yon tès

Ou dwe fè tès pou TB si ou gen sentòm maladi TB ki aktif la. Sa yo ka gen ladan:

 • Yon tous move ki dire twa semèn oswa pi lontan.
 • Doulè nan pwatrin lan.
 • Touse moute san.
 • Feblès.
 • Pèdi pwa, ak lòt sentòm.

Ou ta dwe teste tou si ou:

 • Pase tan ak yon moun li te ye oswa yo sispèk ki gen TB ki aktif.
 • Fè VIH oswa yon lòt kondisyon ki febli sistèm iminitè a.
 • Soti nan yon peyi kote TB aktif la trè komen.
 • Enjekte dwòg.
 • Viv kote TB ki aktif la pi komen, tankou yon:
  • Abri san kay.
  • Kan fèm migran.
  • Prizon oswa prizon.
  • Enfimyè lakay.

Ou ka itilize rezilta tès ou yo pou satisfè egzijans lekòl, travay, oswa imigrasyon.

Kalite tès TB yo

Ou ka fè tès pou TB ki gen yon tès po oswa yon tès san. Mande founisè swen sante ou ki tès TB ki pi bon pou ou.

Tès po

Tès po a mande pou de vizit nan yon founisè swen sante. Nan premye vizit la, founisè a enjekte yon ti kantite likid tès nan avanbra ou. Nan dezyèm vizit la, founisè a mezire reyaksyon po ou a piki a.

Tès san

Tès san an sèlman mande pou yon vizit nan yon founisè swen sante. Founisè ou trase yon ti kantite san epi voye li nan yon laboratwa pou analiz. Tès san yo se tès yo pi pito pou moun ki:

 • Ka gen pwoblèm pou retounen pou yon dezyèm vizit.
 • Te resevwa vaksen kont TB Calmette-Guérin (BCG) kont TB. Sa a se ra nan Etazini yo, men anpil moun ki fèt nan lòt peyi yo te gen vaksen BCG.

Ki kote ak ki lè yo ka resevwa yon tès

Pifò founisè swen sante yo ka refere pasyan pou tès TB yo.

Ou ka jwenn yon tès TB nan yon sant sante Vil si ou pa gen yon founisè swen prensipal oswa asirans sante.

Lawrence F. repwoche fim Memorial Center la tou bay tès TB sou randevou sèlman. Tès yo ofri soti nan 8:30 a.m. a midi, Lendi jiska Jedi. Rele (215) 685-6873 pou pran randevou.

Lawrence F. repwoche fim Memorial Sant
Konstitisyon Sante Plaza
1930 S. Broad St
Philadelphia, PA 19145

Kijan pou w jwenn tretman pou TB

Si ou teste pozitif pou TB, founisè medikal ou an ka refere ou nan Pwogram Kontwòl Tibèkiloz la.

Top