Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Pran vaksen pou granmoun

Lè w pran vaksen an (vaksinen) se pi bon fason pou pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo kont maladi danjere. Ou ka jwenn kout fe ou bezwen menm si ou pa gen asirans sante.

Vaksen yo rekòmande pou granmoun ki baze sou laj, kondisyon sante, travay, ak lòt faktè. Ou ka jwenn yon lis vaksen ou bezwen lè ou itilize Zouti pou Evalyasyon Vaksen pou Granmoun (CDC).


Kap chèche yon vaksen lawoujòl?

Vaksen lawoujòl, malmouton, ak ribeyòl (MMR) se pi bon pwoteksyon ou kont lawoujòl - ak rezidan Philadelphia ka jwenn li gratis nan sant sante Vil la!

Pou timoun

Nenpòt timoun nan Philadelphia ka pran vaksen an nan nenpòt sant sante Vil la. Kontakte sant apèl nou an nan (215) 685-2933 pou pran yon randevou.

Pou nenpòt moun

Nou ap ofri tou mache-nan vaksen MMR nan twa sant sante Vil pou yon tan limite. Nenpòt rezidan Philadelphia kalifye. Vizite twa kote sa yo lendi jiska jedi, soti 10 a.m. — midi ak 1 — 3 p.m.:

  • Sant Sante 3, 555 S. 43rd St.
  • Sant Sante 4, 4400 Haverford Ave.
  • Sant Sante 5, 1900 N. 20yèm. St.

Pandan èdtan sa yo mache-nan, ou pa bezwen yon randevou. Pa gen okenn kopeman oswa frè pou vaksen an, epi ou pa menm bezwen yon ID - jis yon moso nan lapòs ak adrès ou sou li.

Chèche konnen kijan pou pran vaksen kont grip anyèl ou ak vaksen kont COVID-19 oswa rapèl.

Si w ap asire

Si ou gen asirans sante, pi bon fason pou pran vaksen an se pran yon randevou ak doktè ou. Gen kèk vaksen ki disponib nan famasi tou. Rele davans pou tcheke ke yo gen vaksen ou bezwen yo. Mande si yo pral kouvri pa asirans ou.

Kap chèche yon doktè?

Si ou pa gen asirans

Si ou pa gen asirans sante, ou ka pran vaksen nan yon sant sante Vil oswa yon Sant Sante Federal Kalifye (FQHC). Rele davans pou pran yon randevou. Mande si w ap bezwen ID oswa prèv rezidans pou pran vaksen an. Sant sa yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab.

Top