Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Fè pitit ou teste pou plon

Anpwazònman plon se yon pwoblèm sante grav pou anpil jèn timoun ak fanmi yo. Plon yo te montre yo dwe patikilyèman danjere pou timoun ki gen laj ant nèf mwa ak sis ane.

Si yon manman ekspoze a plon pandan gwosès li, li ka lakòz pwoblèm pou fetis la anvan timoun nan fèt. Fetus ki ekspoze a plon anvan nesans la ka fèt bonè oswa mèg.

Apèsi

Ekspozisyon a plon ka ogmante risk yon timoun pou:

  • Domaj nan sèvo a ak sistèm nève yo.
  • Ralanti kwasans ak devlopman.
  • Aprantisaj ak konpòtman pwoblèm.
  • Pwoblèm tande ak lapawòl.

Li pa fasil pou di si yon timoun te anpwazonnen. Sentòm yo nan anpwazònman plon ka pafwa te wè nan timoun otreman an sante, ki gen ladan:

  • Pèt apeti.
  • Pèt enèji.
  • Ipèaktivite.
  • Iritabilite.
  • Doulè nan vant.

Gen kèk timoun ki ka pa gen okenn siy oswa sentòm ditou.

Sèl fason pou konnen pou asire w si yon timoun te anpwazonnen se fè pitit la teste pou plon.

Kiyès

Paran yo ak moun kap bay swen nan jèn timoun (ki gen laj youn a sis) ta dwe fè pitit yo teste pou plon.

Kouman

Pale ak doktè pitit ou a sou fè yon tès plon san. Pedyat rekòmande ke timoun yo jwenn yon tès plon san nan alantou laj la nan yon sèl ak ankò alantou laj la nan de. Timoun ki ap viv nan pi gran lojman oswa ki gen lòt faktè risk yo ta dwe fè tès depistaj yon fwa chak ane jiskaske laj sis an.

Timoun yo ka fè tès nan biwo doktè yo oswa yon laboratwa. Medicaid, Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo (CHIP), ak asirans prive kouvri tès plon san pou timoun yo.

Timoun yo ka teste tou gratis nan yon sant sante Vil la.

Kisa k ap pase si pitit mwen an se plon-anpwazonnen oswa otreman blese pa yon kay malsen?

Si nivo plon san pitit ou a nan oswa pi wo a 3.5 ug/dL (mikwogram pou chak deciliter), yo pral rapòte nivo a bay Depatman Sante Piblik. Yon manm pèsonèl ki soti nan Pwogram Lead ak Healthy Homes nou an ap kontakte ou pou ede konekte ou nan sèvis ak resous yo.

Pou fanmi timoun ki gen opresyon oswa moun k ap fè fas ak lòt pwoblèm sante ak sekirite nan kay la, Pwogram Lead ak Healthy Homes la ka anmezi pou ede avèk enfòmasyon, vizit lakay, ak lòt resous. Rele (215) 685-2788 pou jwenn plis enfòmasyon.

Aprann plis sou fason pou diminye risk pou anpwazònman plon nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.

Top