Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte yon enkyetid jistis anviwònman an

Nan Philadelphia, rezidan ki gen ti revni ak kominote nan koulè te fè eksperyans yon fado disproporsyone nan enpak negatif anviwònman ak sante. Mouvman jistis anviwònman an ap chèche enplike kominote yo ak popilasyon yo nan pwoblèm yo ak desizyon ki afekte anviwònman yo. Si ou kwè gen yon danje anviwònman oswa sante nan kominote w la, ou ka rapòte li pou envestigasyon pa Depatman Sante Piblik.

Kouman

Ou ka rapòte danje anviwonmantal ak sante lè w rele Depatman Sante Piblik nan nimewo (215) 685-7489. Prepare w pou bay kote ak deskripsyon danje a.

Top