Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo một mối quan tâm về công lý môi trường

Tại Philadelphia, cư dân có thu nhập thấp và cộng đồng da màu đã trải qua gánh nặng không cân xứng về các tác động xấu đến môi trường và sức khỏe. Phong trào công bằng môi trường tìm cách lôi kéo cộng đồng và người dân tham gia vào các vấn đề và quyết định ảnh hưởng đến môi trường của họ. Nếu bạn tin rằng có một mối nguy hiểm về môi trường hoặc sức khỏe trong cộng đồng của bạn, bạn có thể báo cáo nó để Bộ Y tế Công cộng điều tra.

Làm thế nào

Bạn có thể báo cáo các mối nguy về môi trường và sức khỏe bằng cách gọi cho Bộ Y tế Công cộng theo số (215) 68 5-7489. Hãy chuẩn bị để cung cấp vị trí và mô tả về mối nguy hiểm.

Đầu trang