Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Yêu cầu dữ liệu sức khỏe

Bộ Y tế Công cộng (PDPH) thu thập, phân tích và báo cáo về nhiều loại dữ liệu sức khỏe Philadelphia. Thông tin này hướng dẫn sự phát triển của các chương trình và chính sách của PDPH. Nó cũng giúp cộng đồng chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn hiểu và giải quyết những thách thức về sức khỏe của Philadelphia.

Tất cả dữ liệu được cung cấp theo quyết định của PDPH. Bởi vì chúng tôi có đội ngũ nhân viên và nguồn lực hạn chế, chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Yêu cầu

Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu dữ liệu sức khỏe từ PDPH, bao gồm cả các thành viên của công chúng.

Nếu bạn có kế hoạch sử dụng dữ liệu cho nghiên cứu chính thức, Ban Đánh giá Thể chế và Ủy ban Đánh giá Văn phòng Ủy viên Y tế có thể cần xem xét yêu cầu của bạn.

Để truy cập vào một số dữ liệu, bạn có thể cần thực hiện yêu cầu Quyền được biết bằng cách gửi email RightToKnowHealth@phila.gov.

Làm thế nào

Trước khi đưa ra yêu cầu của bạn, hãy duyệt qua bộ sưu tập dữ liệu và báo cáo sức khỏe của chúng tôi. Thông tin bạn cần có thể đã có sẵn trực tuyến.

Để yêu cầu dữ liệu, hãy hoàn thành Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu PDPH. Bạn sẽ cần cung cấp:

  • Thông tin liên lạc của bạn.
  • Mô tả về dữ liệu bạn đang yêu cầu, bao gồm cả định dạng của nó.
  • Một lời giải thích về cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu.
  • Khi nào bạn sẽ cần dữ liệu.

Hướng dẫn về nơi gửi email đơn xin của bạn được bao gồm trong biểu mẫu. Bạn sẽ nhận được phản hồi ban đầu qua email trong vòng hai tuần.

Lên trên