Chuyển đến nội dung chính

Dữ liệu

Bộ Y tế Công cộng thu thập, phân tích và báo cáo về nhiều loại dữ liệu sức khỏe Philadelphia. Thông tin này hướng dẫn sự phát triển của các chương trình và chính sách của Thành phố. Nó cũng giúp cộng đồng chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn hiểu và giải quyết những thách thức về sức khỏe của Philadelphia.

Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu dữ liệu sức khỏe Philadelphia, bao gồm cả các thành viên của công chúng. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng dữ liệu cho nghiên cứu chính thức, Ban Đánh giá Thể chế và Ủy ban Đánh giá Văn phòng Ủy viên Y tế có thể cần xem xét yêu cầu của bạn.

Tất cả dữ liệu


Ấn phẩm


Bệnh đường hô hấp


Bệnh lây truyền qua đường tình dục


Đầu trang