Chuyển đến nội dung chính

Các Kế Hoạch Cải Tiến Sức Khỏe Cộng Đồng

Kế hoạch Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (CHIP) được phát triển bởi một nhóm đa dạng các tổ chức đại diện cho các lĩnh vực khác nhau ở Philadelphia, bao gồm y tế công cộng, giáo dục, phát triển cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và dịch vụ xã hội. CHIP một phần dựa trên dữ liệu từ Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng của Philadelphia.

CHIP xác định một tập hợp các ưu tiên và chiến lược để cải thiện sức khỏe ở Philadelphia, nêu bật vai trò của các tổ chức phi chính phủ. Ba ưu tiên của CHIP là: truy cập vào chăm sóc, sức khỏe hành vi và bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống kém và không hoạt động thể chất.

Lên trên