Chuyển đến nội dung chính

Không khí và bụi

Chủ doanh nghiệp phải nộp đơn và xin giấy phép để thực hiện một hoạt động gây ô nhiễm không khí có hại.
Lên trên