Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn về ô nhiễm không khí và giấy phép giảm amiăng và giấy phép

Bạn cần giấy phép và giấy phép để cài đặtvận hành thiết bị phát ra ô nhiễm không khí. Bạn cũng cần có giấy phép hoặc thông báo để thực hiện loại bỏ amiăng trong Thành phố. Dịch vụ Quản lý Hàng không cấp các giấy phép và giấy phép này. Hướng dẫn này mô tả quy trình cấp phép và các loại giấy phép và giấy phép khác nhau.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn về ô nhiễm không khí và giấy phép giảm amiăng và giấy phép PDF Hướng dẫn này mô tả quy trình cấp phép và các loại giấy phép và giấy phép khác nhau cho thiết bị phát ra ô nhiễm không khí. Tháng Mười Một 8, 2018
Đầu trang