Chuyển đến nội dung chính

Chất thải

Chủ doanh nghiệp được yêu cầu xin giấy phép hoặc nộp kế hoạch xử lý hoặc lưu trữ nước thải hoặc chất thải lây nhiễm.

Lên trên