Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Xin giấy phép lưu trữ/giữ bể

Bộ Y tế Công cộng cấp giấy phép lưu trữ bể chứa chất thải nước thải.

Ai

Bất cứ ai muốn có một bể chứa chất thải nước thải trên tài sản của họ phải có giấy phép thích hợp.

Chi phí

Chi phí là 100 đô la cho mỗi vị trí. Bạn có thể thanh toán bằng cách sử dụng lệnh chuyển tiền gửi cho Bộ Y tế Công cộng - EHS.

Làm thế nào

Nộp đơn xin giấy phép lưu trữ/chứa bể chứa, cùng với khoản phí thích hợp. Sẽ mất khoảng 10 - 14 ngày để bạn nhận được giấy phép của mình. Giữ nó trên trang web và có sẵn theo yêu cầu.

Lên trên