Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Tìm kiếm lịch sử tài sản và thông tin giấy phép kinh doanh

Để tìm thông tin giấy phép kinh doanh, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm giấy phép kinh doanh Eclipse của Thành phố và tìm kiếm theo tên doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh hoặc số giấy phép.

Sử dụng công cụ Atlas của Thành phố hoặc tra cứu Lịch sử Bất động sản L & I để tìm kiếm theo địa chỉ để biết thông tin về:

  • Giấy phép.
  • Giấy phép.
  • Vi phạm.
  • Lịch sử phân vùng.
  • Đánh giá tài sản.

Atlas cũng cung cấp thông tin về:

  • Lịch sử phân vùng.
  • Đánh giá tài sản.
  • Chứng thư và lịch sử thế chấp.
  • Biểu quyết khu vực.
  • Khiếu nại gần đây với Philly311.
Lên trên