Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Bán hàng tự động và bán hàng trên đường phố

Làm thế nào để có được giấy phép và phê duyệt để bán hàng hóa trên đường phố ở Philadelphia.
Lên trên