Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Thanh toán thông báo vi phạm mã (CVN)

Trước khi bạn bắt đầu

Chuẩn bị sẵn số vé thông báo vi phạm mã (CVN) của bạn.

Tổng quan về dịch vụ

Thông báo vi phạm mã bao gồm:

  • Tiền phạt bảo trì tài sản và vỉa hè.
  • Tiền phạt hành vi sai trái cá nhân phi hình sự.
  • Vi phạm thuốc lá.

Bạn có thể trả vé cho vi phạm mã theo bốn cách:

  • Qua điện thoại.
  • Trực tuyến.
  • Bằng thư.
  • Trong người.

Nếu thanh toán không được nhận trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ khi nó được phát hành, bạn sẽ phải chịu nhiều hình phạt hơn.

Việc không thanh toán hoặc phản đối vi phạm mã có thể dẫn đến việc nộp Đơn Khiếu nại Thực thi Quy tắc tại Tòa án Thành phố. Tòa án có thể phạt tối đa 300 đô la cộng với chi phí tòa án.

Mỗi ngày vi phạm mã tiếp tục sẽ dẫn đến một hành vi phạm tội riêng biệt mà một hình phạt riêng có thể được áp dụng.

Làm thế nào

Bằng điện thoại

Để trả vé qua điện thoại, hãy gọi Đơn vị Mã số (215) 567-2605.

Online

Bạn có thể thanh toán trực tuyến thông qua cổng thông tin Văn phòng Đánh giá Hành chính. Nhập số vé CVN của bạn trên trang Philadelphia SWEEP. Có một khoản phí xử lý $2.00 cho thanh toán web.

Bằng thư

Cư dân có thể thanh toán vé bằng cách gửi séc hoặc lệnh chuyển tiền phải trả cho Thành phố Philadelphia tới:
City of Philadelphia
PO Box 56318 Philadelphia, PA 19130-6318

Đừng gửi tiền mặt.

Viết số vi phạm mã trong phần ghi nhớ của séc. Nếu séc của bạn được trả lại chưa thanh toán cho số tiền không đủ hoặc không thu được:

  • Bạn cho phép Thành phố Philadelphia hoặc đại lý của nó thực hiện chuyển tiền điện tử một lần từ tài khoản của bạn để thu phí $20.
  • Thành phố Philadelphia hoặc đại lý của nó có thể xuất trình lại séc của bạn dưới dạng điện tử cho tổ chức lưu ký của bạn để thanh toán.
Đầu trang