Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Theo dõi đơn xin giấy phép

Tổng quan về dịch vụ

Nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép cho Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I), bạn có thể theo dõi trạng thái của nó trực tuyến.

Kiểm tra danh sách thời gian xử lý giấy phép (PDF) để xem khung thời gian cho các ứng dụng được xem xét.

Ai

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng trình theo dõi giấy phép.

Làm thế nào

Bạn có thể sử dụng trình theo dõi giấy phép của L & I để tìm trạng thái đơn xin của mình. Sử dụng số trên biên lai đơn xin của bạn để theo dõi trạng thái của bạn.

THEO DÕI MỘT GIẤY PHÉP

Nếu bạn không thể tìm thấy số giấy phép của mình, bạn có thể yêu cầu nó bằng cách sử dụng một biểu mẫu trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu để yêu cầu trợ giúp về các vấn đề giấy phép.

Các hành động được thực hiện trong 48 giờ qua có thể không được phản ánh trên trình theo dõi giấy phép.

Lên trên