Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Trả tiền vé đậu xe

Nếu bạn không tranh chấp vé của mình, một số phương thức thanh toán có sẵn.

Bằng thư

Gửi séc hoặc lệnh chuyển tiền đến:

Chi nhánh Vi phạm Bãi đậu xe Thành phố Philadelphia
PO Box 41818
Philadelphia, PA 19101-1818
Điện thoại làm việc:

Hãy nhớ viết số vé của bạn trên séc hoặc lệnh chuyển tiền của bạn.

Bằng điện thoại

Gọi (888) 591-3636 để thanh toán bằng Visa, MasterCard hoặc American Express.

Sau khi giới thiệu hệ thống phản hồi bằng giọng nói, nhấn 1 và chuẩn bị sẵn thông tin thẻ tín dụng và vé hoặc số thông báo của bạn. Dịch vụ này có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Trong người

Vi phạm bãi đậu xe Chi nhánh
913 Filbert St.
Philadelphia, PA 19 107
Điện thoại làm việc:

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều và Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều

Đầu trang