Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Yêu cầu giấy phép cho một hệ thống tự hoại hoặc đường cống riêng

Có một số khu vực của Philadelphia nơi các đường ống thoát nước của Thành phố không có sẵn. Ở những khu vực này, bạn có thể cần lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống tự hoại hoặc đường cống riêng. Bạn phải phối hợp với Bộ Y tế Công cộng nếu bạn làm công việc này.

Ai

Chủ sở hữu bất động sản không có quyền truy cập vào cống rãnh của Thành phố phải yêu cầu giấy phép lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống tự hoại.

Chi phí

Chi phí là 500 đô la cho mỗi vị trí.

Làm thế nào

Nếu bạn muốn yêu cầu giấy phép lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống tự hoại hoặc lắp đặt đường ống thoát nước riêng, hãy gọi (215) 685-7342.

Đầu trang