Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Khiếu nại hoặc vi phạm giấy phép L & I

Tổng quan về dịch vụ

Bạn có thể kháng cáo giấy phép, vi phạm hoặc thông báo do Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp.

Khiếu nại của bạn phải được nộp cho Hội đồng Cấp phép & Kiểm tra Đánh giá.

Các loại kháng cáo khác

Ai

Bất cứ ai nhận được giấy phép, vi phạm hoặc thông báo đều có thể kháng cáo.

Yêu cầu

Tất cả các kháng cáo phải được nộp cho hội đồng liên quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo ban đầu.

Kháng cáo phải được nộp theo mẫu thích hợp. Chúng phải bao gồm cơ sở kháng cáo và bất kỳ khoản phí bắt buộc nào.

Đầu trang