Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Tra cứu một báo cáo kiểm tra an toàn thực phẩm

Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm của Bộ Y tế Công cộng hoạt động để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và lành mạnh và giảm số người ở Philadelphia bị bệnh do các bệnh do thực phẩm.

Bạn có thể tra cứu một báo cáo ngay khi nó được nhập vào hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể xem lại các báo cáo từ ba năm qua.

Làm thế nào

Tìm kiếm một doanh nghiệp theo tên, địa chỉ hoặc mã ZIP. Đối với các vấn đề kỹ thuật và câu hỏi về công cụ này, hãy gọi (888) 35 5-1093.

Lên trên