Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép & biểu mẫu

Kinh doanh thực phẩm

Chủ doanh nghiệp thực phẩm phải có giấy phép và chứng nhận phù hợp. Tìm hiểu thêm

Không khí và bụi

Chủ doanh nghiệp phải nộp đơn và xin giấy phép để thực hiện một hoạt động gây ô nhiễm không khí có hại. Tìm hiểu thêm

Thuốc lá

Tài nguyên cho các chủ doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng và bán thuốc lá. Tìm hiểu thêm

Chăm sóc trẻ

Các cơ sở chăm sóc trẻ em phải được kiểm tra bởi Bộ Y tế Công cộng. Tìm hiểu thêm

Nghệ thuật cơ thể

Các nghệ sĩ cơ thể và cơ sở nghệ thuật cơ thể phải được Thành phố chứng nhận. Tìm hiểu thêm

Chất thải

Chủ doanh nghiệp được yêu cầu xin giấy phép hoặc nộp kế hoạch xử lý hoặc lưu trữ nước thải hoặc chất thải lây nhiễm. Tìm hiểu thêm
Đầu trang