Chuyển đến nội dung chính

Quyền được biết Luật Pennsylvania và tiết lộ các tài liệu công khai

Sở Y tế Công cộng, Dịch vụ Quản lý Không khí (AMS) của Thành phố Philadelphia, thường được yêu cầu cung cấp quyền truy cập vào các hồ sơ công cộng thuộc sở hữu của mình theo yêu cầu. Các tài liệu hoặc thông tin được gửi cho AMS, ngoài dữ liệu phát thải, sẽ tiết lộ bí mật thương mại, phương pháp sản xuất/sản xuất hoặc các quy trình bí mật khác nếu được công khai được miễn tiết lộ.

Lên trên