Chuyển đến nội dung chính

Biểu phí Dịch vụ Quản lý Hàng không

Biểu phí Dịch vụ Quản lý Không khí cho phép các doanh nghiệp xác định chi phí giấy phép vận hành thiết bị phát ra ô nhiễm không khí.

Chi phí của giấy phép bạn cần phụ thuộc vào thiết bị bạn sẽ lắp đặt và lượng ô nhiễm mà nó phát ra. Sử dụng biểu phí để xác định chi phí của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Biểu phí Dịch vụ Quản lý Hàng không PDF Sử dụng biểu phí này để xác định chi phí giấy phép vận hành thiết bị phát ra ô nhiễm không khí. 1 Tháng Mười Hai, 2023
Sửa đổi Tiêu đề 3 của Bộ luật Philadelphia PDF Pháp lệnh này sửa đổi giấy phép lắp đặt và phí giấy phép ô nhiễm không khí cho các thiết bị phát ra ô nhiễm không khí. Ngày 24 tháng 1 năm 2019
Lên trên