Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn kiểm kê khí thải cho các cơ sở

Dịch vụ Quản lý Không khí sử dụng ứng dụng web Trực tuyến Tuyên bố Phát thải Hàng năm (AES) của Bộ Bảo vệ Môi trường Pennsylvania để thu thập dữ liệu kiểm kê phát thải không khí từ các cơ sở ở Philadelphia.

Bạn có thể tìm thấy mẫu đăng ký AES trực tuyến. Bạn có thể tìm thấy các tài nguyên hữu ích khác trong các tài nguyên Dịch vụ Quản lý Hàng không.

Nếu quý vị có thắc mắc về kiểm kê phát thải hoặc tính toán khí thải, hãy gọi Dịch vụ Quản lý Hàng không theo số (215) 685-7580.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách kiểm tra để nhập khí thải qua hệ thống trực tuyến AES PDF Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Đầu trang