Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch chiến lược của Sở Y tế Công cộng

Các kế hoạch chiến lược của chúng tôi cung cấp một nền tảng ngắn gọn về các vấn đề sức khỏe chính mà người dân ở Philadelphia phải đối mặt và các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ trong tương lai. Kế hoạch chiến lược dài hạn gần đây nhất liệt kê các ưu tiên, mục tiêu và mục tiêu mà Bộ Y tế Công cộng đạt được vào năm 2026.

Đầu trang