Chuyển đến nội dung chính

Phòng Phòng ngừa Sử dụng Chất gây nghiện và Báo cáo hàng năm Giảm thiểu Tác hại

Các báo cáo hàng năm của Phòng Phòng ngừa Sử dụng Chất gây nghiện và Giảm thiểu Tác hại bao gồm:

  • Thông tin về các sáng kiến giảm thiểu làm hại.
  • Xu hướng trong việc kê đơn các chất được kiểm soát.
  • Dữ liệu liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến rối loạn sử dụng chất kích thích.

Đầu trang