Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo và khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Opioid của Thị trưởng

Báo cáo này mô tả một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở Philadelphia gây ra bởi thuốc theo toa và opioid bất hợp pháp. Có tỷ lệ cao và ngày càng tăng của rối loạn sử dụng opioid và tử vong quá liều. Điều này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Lực lượng đặc nhiệm của Thị trưởng để chống lại dịch bệnh Opioid đã xem xét nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này. Họ cũng xem xét các giải pháp tiềm năng và đưa ra khuyến nghị. Đây chỉ là một cách Thành phố đang chống lại dịch bệnh opioid.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng: Trình bày cho Ủy ban về Nghiện và Phục hồi của Thị trưởng PDF Báo cáo này tóm tắt những tiến bộ đã đạt được để thực hiện đầy đủ các khuyến nghị. (Tháng 1 năm 2019) Ngày 10 tháng 1 năm 2019
Lực lượng đặc nhiệm của Thị trưởng để chống lại đại dịch Opioid ở Philadelphia: Báo cáo cuối cùng và khuyến nghị PDF Báo cáo cuối cùng và khuyến nghị (tháng 5 năm 2017) Tháng Sáu 6, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng: Báo cáo Tình trạng cho Ủy ban Điều hành Ma túy và Rượu của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 9 năm 2017) Tháng Sáu 6, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng: Báo cáo Tình trạng cho Ủy ban Điều hành Ma túy và Rượu của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 12 năm 2017) Tháng Sáu 6, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 1 năm 2018) Tháng Sáu 6, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 3 năm 2018) Tháng Sáu 6, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 6 năm 2018) Tháng Sáu 22, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng PDF Báo cáo tình trạng (tháng 10 năm 2018) Tháng Mười 10, 2018
Thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng: Báo cáo Tình trạng cho Ủy ban về Nghiện và Phục hồi của Thị trưởng PDF Báo cáo trạng thái (tháng 10 năm 2018) - Bản trình bày PowerPoint Tháng Mười 10, 2018
Lên trên