Chuyển đến nội dung chính

COVID-19

Dữ liệu vắc xin

Bộ Y tế Công cộng theo dõi số lượng vắc xin COVID-19 được tiêm.

Để tải xuống dữ liệu vắc xin này, hãy truy cập trang OpenDataPhilly của chúng tôi.

Để biết dữ liệu lịch sử, hãy truy cập trang tài liệu và dữ liệu COVID đã lưu trữ của chúng tôi.

Đầu trang