Chuyển đến nội dung chính

Nhóm tư vấn phòng ngừa ngộ độc chì ở trẻ em Philadelphia

Vào tháng 6 năm 2017, Thị trưởng Jim Kenney đã công bố báo cáo cuối cùng và các khuyến nghị từ Nhóm Tư vấn Phòng ngừa Ngộ độc Chì ở Trẻ em Philadelphia. Báo cáo này bổ sung các cam kết mà Thành phố đã đưa ra để giảm ngộ độc chì trong báo cáo Trẻ em Không Chì: Ngăn ngừa Ngộ độc Chì ở Philadelphia, được công bố vào tháng 12 năm 2016. Cả hai báo cáo, cùng với cập nhật tiến độ gần đây và thông tin giám sát ngộ độc chì gần đây nhất, được đăng dưới đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nhóm tư vấn phòng ngừa ngộ độc chì ở trẻ em Philadelphia: Báo cáo cuối cùng và khuyến nghị PDF Báo cáo này bao gồm các khuyến nghị toàn diện, liên bộ phận cho Thành phố Philadelphia để mở rộng các nỗ lực phòng ngừa chính và thứ cấp. Tháng Mười Một 16, 2018
Nhóm Tư vấn Phòng ngừa Ngộ độc Chì Philadelphia: Cập nhật sáu tháng PDF Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về các cam kết từ Trẻ em không có chì và các khuyến nghị của nhóm cố vấn. Tháng Mười Một 16, 2018
Trẻ em không chì: Ngăn ngừa ngộ độc chì ở Philadelphia PDF Báo cáo này mô tả những nỗ lực của Thành phố Philadelphia nhằm tăng cường các nỗ lực phòng ngừa ngộ độc chì và đáp ứng với hướng dẫn thay đổi về mức độ hành động. Tháng Mười Một 16, 2018
Đầu trang