Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo một bệnh truyền nhiễm (cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe)

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể báo cáo một bệnh truyền nhiễm cho Chương trình Bệnh Truyền nhiễm Cấp tính của Bộ Y tế Công cộng.

Ai

Chỉ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới nên báo cáo các bệnh truyền nhiễm cho Chương trình Bệnh Truyền nhiễm Cấp tính.

Yêu cầu

Chỉ có một số bệnh cần được báo cáo. Tham khảo Cổng thông tin Y tế (HIP) để xem danh sách cập nhật các bệnh phải được báo cáo.

Làm thế nào

Để báo cáo bệnh vào các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hãy gọi (215) 685-6748. Ngoài những giờ này, hãy gọi (215) 686-4514 và yêu cầu nhân viên đang gọi.

Để fax một biểu mẫu báo cáo, hãy sử dụng (215) 545-8362.

Lên trên