Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo một bệnh thực phẩm hoặc mối quan tâm về an toàn thực phẩm

Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm hoạt động để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và lành mạnh và giảm số người ở Philadelphia bị bệnh do các bệnh truyền qua thực phẩm.

Cư dân Philadelphia và du khách có thể giúp giữ an toàn cho nguồn cung cấp thực phẩm của thành phố bằng cách báo cáo các triệu chứng của bệnh truyền qua thực phẩm và các khiếu nại khác về các doanh nghiệp thực phẩm.

Làm thế nào

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị bệnh từ một doanh nghiệp thực phẩm hoặc thấy một cái gì đó mà bạn cho là không an toàn tại một doanh nghiệp thực phẩm, hãy gọi (215) 685-7495 hoặc 311.

Lên trên