Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Được điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích

Nếu bạn cần trợ giúp y tế khẩn cấp, hãy gọi 911.

Nếu việc sử dụng ma túy hoặc rượu ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn, bạn có thể bị rối loạn sử dụng chất kích thích.

Rối loạn sử dụng chất kích thích ảnh hưởng đến não và hành vi của một người. Điều này dẫn đến việc một người không có khả năng kiểm soát việc sử dụng các chất, chẳng hạn như ma túy, rượu hoặc thuốc hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Điều trị có sẵn, và nó hoạt động. Nếu bạn, một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình đang gặp khó khăn, hãy liên hệ ngay bây giờ.

Làm thế nào để tìm điều trị

Bắt đầu điều trị bằng một cuộc gọi điện thoại. Sử dụng danh sách này để tìm số điện thoại tốt nhất cho tình huống của bạn. Các nhà cung cấp này sẽ giúp bạn xác định phương pháp điều trị được bảo hiểm theo chương trình của bạn.

Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc có Medicaid/Medical Assistance

Gọi cho Sức khỏe Hành vi Cộng đồng theo số (888) 545-2600 để được trợ giúp tìm cách điều trị. Đường dây nóng này mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Nếu bạn có bảo hiểm y tế tư nhân

Gọi số trên thẻ bảo hiểm của bạn.

Nếu bạn có một loại bảo hiểm khác

  • Đối với Magellan, hãy gọi (800) 688-1911.
  • Đối với Sáng kiến Đặc biệt về Sức khỏe Hành vi (BHSI), hãy gọi (215) 546-1200.

Các loại điều trị

Có nhiều phương pháp điều trị có sẵn cho các rối loạn sử dụng chất kích thích. Bạn sẽ bắt đầu với một đánh giá, lượng định, đánh giá với một chuyên gia sức khỏe hành vi. Họ sẽ đề nghị một phương pháp điều trị cho bạn.

Bộ Sức khỏe Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ (DBHIDS) hoạt động để tăng khả năng truy cập vào điều trị sử dụng chất kích thích. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ nghiện của họ, hãy truy cập trang web DBHIDS.

Thuốc điều trị rối loạn sử dụng opioid (MOUD)

Các loại thuốc như buprenorphine (Suboxone, Subutex), methadone và naltrexone XR (Vivitrol) có thể giúp những người đang vật lộn với việc sử dụng opioid của họ. Những loại thuốc này có hiệu quả riêng và có thể được kết hợp với tư vấn và liệu pháp hành vi. Điều này còn được gọi là điều trị hỗ trợ bằng thuốc (MAT).

Để tìm nhà cung cấp dịch vụ điều trị MOUD/MAT có khe hở, hãy truy cập Cơ sở dữ liệu khả dụng điều trị. DBHIDS cập nhật thông tin này mỗi ngày làm việc.

Lên trên