Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn tretman pou maladi itilizasyon sibstans

Si ou bezwen èd medikal pou ijans, rele 911.

Si ou sèvi ak dwòg oswa alkòl se negatif afekte lavi ou, ou ka gen yon maladi itilizasyon sibstans.

Yon maladi itilizasyon sibstans afekte sèvo ak konpòtman yon moun. Sa a mennen nan enkapasite yon moun nan kontwole itilizasyon yo nan sibstans ki sou, tankou dwòg legal oswa ilegal, alkòl, oswa medikaman.

Tretman ki disponib, epi li travay. Si ou, yon zanmi, oswa yon manm fanmi an ap konbat, rive kounye a.

Ki jan yo jwenn tretman

Lè w tretman kòmanse ak yon apèl nan telefòn. Sèvi ak lis sa a pou jwenn pi bon nimewo telefòn pou sitiyasyon ou. Founisè sa yo ap ede ou idantifye tretman ki garanti anba plan ou an.

Si ou pa gen asirans oswa ou gen Asistans Medicaid/Medikal

Rele Sante Konpòtman Kominotè nan (888) 545-2600 pou èd pou jwenn tretman. Liy dirèk sa a louvri 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn.

Si ou gen asirans sante prive

Rele nimewo ki sou kat asirans ou an.

Si ou gen yon lòt kalite asirans

  • Pou Magellan, rele (800) 688-1911.
  • Pou Inisyativ Espesyal Sante Konpòtman (BHSI), rele (215) 546-1200.

Kalite tretman

Gen anpil tretman ki disponib pou maladi itilizasyon dwòg. Ou pral kòmanse ak yon estimasyon ak yon pwofesyonèl sante konpòtman. Yo pral rekòmande yon tretman pou ou.

Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite entelektyèl (DBHIDS) ap travay pou ogmante aksè nan tretman itilizasyon sibstans. Pou aprann plis sou sèvis dejwe yo, vizite sit entènèt DBHIDS la.

Medikaman pou Twoub Itilize Opioid (MOUD)

Medikaman tankou buprenorphine (Suboxone, Subutex), metadòn, ak naltrexone XR (Vivitrol) ka ede moun ki gen difikilte ak itilizasyon opioid yo. Medikaman sa yo efikas pou kont yo, epi yo ka pè ak asistans konsèy ak terapi konpòtman. Yo rele sa tou tretman medikaman-ede (MAT).

Pou jwenn yon founisè tretman MOUD/MAT ak fant louvri, vizite Database Disponibilite Tretman an. DBHIDS mete ajou enfòmasyon sa a chak jou ouvrab.

Top