Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Blue Kòd

Vil la aktive yon Kòd Blue lè nou ap tann kondisyon trè frèt. Sa gen ladan:

  • Lè gen presipitasyon ak tanperati a se 32 degre Farennayt oswa pi ba.
  • Lè li santi l tou pre oswa anba a 20 degre akòz fredi van.

Pandan yon Kòd Blue, Vil la pran mezi espesyal pou kenbe moun ki san kay an sekirite. Mezi sa yo enkli:

  • 24 èdtan kontak pou jwenn moun ki san kay epi transpòte yo nan espas andedan kay la san danje.
  • Kabann abri adisyonèl.
  • Pèmèt moun ki san kay yo rete andedan lojman ijans pandan tout jounen an.

Si ou wè yon moun ki parèt san kay deyò pandan yon Kòd Blue, rele liy dirèk sanzabri Vil la nan (215) 232-1984.

Top