Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Rapòte yon enkyetid jistis anviwònman

Nan Philadelphia, rezidan ki gen ti revni ak kominote nan koulè te fè eksperyans yon fado disproporsyone nan enpak negatif anviwònman ak sante. Mouvman jistis anviwònman an ap chèche enplike kominote yo ak popilasyon yo nan pwoblèm yo ak desizyon ki afekte anviwònman yo.

Kouman

Si ou kwè gen yon danje anviwònman oswa sante nan kominote w la, ou ka rapòte li pou envestigasyon pa Depatman Sante Piblik.

Ou ka rapòte enkyetid jistis anviwònman an lè ou kontakte Koòdonatè Jistis Anviwonman Depatman Sante Piblik la pa imèl nan EJcomplaints@phila.gov oswa pa telefòn nan (215) 685-9433. Prepare w pou bay kote ak deskripsyon danje a.

Konsènan Jistis Anviwonman

Jistis anviwònman defini kòm tretman ki jis ak patisipasyon siyifikatif nan tout moun ki gen rapò ak devlopman, aplikasyon, ak ranfòsman nan lwa anviwònman, règleman, ak règleman yo. Tretman san Patipri vle di ke pa gen okenn gwoup moun, ki gen ladan yon gwoup rasyal, etnik, oswa sosyoekonomik, pote plis pase pataje jis yo nan konsekans negatif anviwònman ki soti nan operasyon endistriyèl, minisipal, ak komèsyal oswa ekzekisyon an nan pwogram federal, eta, ak lokal yo ak règleman ki gen ladan pèmèt sèten polisyon pwodwi enstalasyon yo opere nan zòn espesifik nan vil la.

Aprann plis bagay sou jistis anviwònman an.

Politik Jistis Anviwonman

PDPH ap travay pou avanse jistis anviwònman an patenarya ak kominote lokal yo.

Sèvis Jesyon Air, ki pwoblèm pèmi lè Philadelphia, gen yon politik jistis anviwònman an plas. Dapre règleman sa a, moun ki abite nan katye jistis anviwònman an gen plis opòtinite yo aprann sou enstalasyon nan zòn yo ak pataje fidbak pandan pwosesis la pèmèt. Pou plis enfòmasyon, vizite règleman Sèvis Jesyon Air, direktiv, bwochi EJ, ak memo (“Environmental Justice (EJ) Brochure”).

Règleman Non-Diskriminasyon

Depatman Sante Piblik nan Philadelphia (“PDPH”) swiv lwa federal ki pa diskriminasyon. PDPH pa trete moun yon fason diferan ki baze sou:

 • Ras.
 • Koulè.
 • Orijin Nasyonal (ki gen ladan kapasite limite angle).
 • Enfimite.
 • Relijyon.
 • Sèks.
 • Oryantasyon seksyèl.
 • Laj

Si ou panse PDPH te trete ou enjisteman baze sou youn nan idantite ki endike anwo a, ou ka soumèt yon plent.

PDPH ap pran mezi rezonab pou rann pwogram ak sèvis aksesib pou moun ki gen andikap.

PDPH ap rann pwogram ak sèvis aksesib pou moun ki pa pale angle kòm yon lang prensipal epi ki gen yon kapasite limite pou li, pale, ekri, oswa konprann angle.

Si ou depoze yon plent ki gen rapò ak diskriminasyon, aksè, oswa aksè nan lang, PDPH p ap vanjans kont ou oswa entimide ou.

Pou plis enfòmasyon sou règleman federal ki pa diskriminasyon, tanpri ale sou sitwèb EPA a.

Avi Piblik sou Règleman sou Konfòmite Tit VI PDPH la/Règleman Non-Diskriminasyon

Depatman Sante Piblik nan Vil Philadelphia (“PDPH”) pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal (ki gen ladan konpetans limite angle), andikap, sèks, laj, relijyon, oswa oryantasyon seksyèl nan administrasyon pwogram li yo ak aktivite an akò avèk lwa ak règleman ki aplikab yo.

PDPH konfòme li avèk tout lwa ki aplikab yo, ki gen ladan Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil nan 1964, jan li amande; Seksyon 504 nan Lwa sou Reyabilitasyon nan 1973; Lwa sou Diskriminasyon Laj nan 1975; Tit IX nan Amannman Edikasyon nan 1972; ak Seksyon 13 nan Lwa Federal Kontwòl Polisyon Dlo Amannman nan 1972 (ki refere kolektivman kòm “lwa federal ki pa diskriminasyon”).

Kowòdonatè Jistis Anviwonman PDPH la responsab pou kowòdinasyon efò konfòmite ak resi kesyon konsènan egzijans ki pa diskriminasyon ki aplike pa 40 Pati CFR 5 ak 7 (Non-Diskriminasyon nan Pwogram oswa Aktivite Resevwa Asistans Federal nan Ajans Pwoteksyon Anviwònman), ki gen ladan lwa federal ki pa diskriminasyon yo idantifye pi wo a.

Si ou gen nenpòt kesyon sou avi sa a oswa nenpòt nan pwogram, règleman, oswa pwosedi ki pa diskriminasyon PDPH la, ou ka kontakte:

Aurora Trainor
anviwònman jistis kòdonatè
Philadelphia Depatman Sante Piblik
321 Inivèsite Avenue
Philadelphia, PA 19104
Telefòn: 215-685-9433 Imèl: EJcomplaints@phila.gov

Si ou kwè ke ou te fè diskriminasyon kont anrapò ak yon pwogram oswa aktivite PDPH, ou ka kontakte Kowòdonatè Jistis Anviwonnman an idantifye anwo a oswa ale nan Tit VI Compliance Policy ak Fòm Plent pou aprann kijan ak ki kote pou depoze yon plent sou diskriminasyon.

PDPH pa entimide oswa vanjans kont okenn moun oswa yon gwoup paske yo te egzèse dwa yo pou patisipe nan oswa opoze aksyon pwoteje/entèdi pa 40 CFR Pati 5 ak 7, oswa nan bi pou yo entèfere ak dwa sa yo.

Avi Piblik sou Règleman Aksè PDPH la

Depatman Sante Piblik Vil Philadelphia (“Vil la” oswa “PDPH”) pa fè diskriminasyon kont moun ki kalifye ki gen andikap nan sèvis li yo, pwogram oswa aktivite li yo epi konfòme li avèk Seksyon 504 nan Lwa sou Reyabilitasyon nan 1973 (“Seksyon 504”) ak Tit II nan Lwa sou Rehabilitation Americans with Disabilities (“ADA”).

PDPH bay kominikasyon efikas ak modifikasyon rezonab pou moun ki kalifye ki gen andikap, pou yo ka egalman patisipe nan pwogram PDPH, sèvis, ak aktivite. Chanjman yo enkli fòma altènatif ak chanjman ka-pa-ka nan pwogram, sèvis, oswa aktivite asire aksè egal. Kominikasyon efikas ak modifikasyon rezonab yo bay gratis.

Si kominikasyon altènatif oswa modifikasyon yo bezwen pou yon evènman, pèmèt kòm anpil tan ke posib, men omwen senk (5) jou ouvrab anvan evènman an nan pwosesis demann ou an.

Ni Seksyon 504 ni ADA a pa bezwen PDPH pran aksyon ki ta enpoze yon fado finansye oswa administratif ki pa gen rezon oswa fondamantalman chanje nati pwogram oswa sèvis li yo.

Pou soumèt yon demann akomodasyon rezonab, tanpri vizite Soumèt yon demann modifikasyon rezonab.

PDPH ak ajan li yo pa pral fòse, entimide, vanjans kont, oswa fè diskriminasyon kont nenpòt moun pou egzèse yon dwa dapre Seksyon 504 oswa pou ede oswa sipòte yon lòt egzèse yon dwa dapre Seksyon 504.

Plent diskriminasyon pa yon pwogram PDPH posede oswa opere, sèvis, oswa aktivite pou moun ki gen andikap ta dwe dirije nan Direktè ADA Konfòmite:

Direktè ADA Konfòmite, Vil Philadelphia
ADA.Request@phila.gov
1400 John F Kennedy Blvd.
Vil Hall
Philadelphia, PA 19107

Pou soumèt yon doleyans dapre règleman ADA ak/oswa Seksyon 504 Vil la, tanpri vizite Soumèt yon doleyans ADA kont Vil la.

Avi Piblik sou Plan Aksè nan Lang PDPH la

Nan tèt ansanm avèk Biwo Majistra a, Depatman Sante Piblik nan Philadelphia (“PDPH”) angaje nan konfòmite avèk Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil nan 1964, 2 CS § 561 et seq. (Lwa 172 nan 2006) ak Konstitisyon an Règ Philadelphia Kay § 8-600 ak § A-200 nan asire aksè siyifikatif nan sèvis Vil ak pwogram pou moun ki gen Konpetans Limite nan lang angle (“LEP”).

Pou jwenn enfòmasyon sou règleman LEP PDPH yo, k ap chèche akomodasyon, epi depoze yon doleyans, tanpri ale sou Plan Aksè Lang (“Department of Public Health Lang Access Plan”).

Pwosesis Plent

Koòdonatè Jistis Anviwonman an ap resevwa plent pou diskriminasyon.

 • Premyèman, koòdonatè a pral idantifye si wi ou non plent lan konplè epi alekri.
 • Lè sa a, koòdonatè a ap detèmine si plent lan kalifye pou envestigasyon.
 • Si plent lan se tou de konplè ak kalifye pou envestigasyon, yon envestigasyon ap pran plas.
 • Nan 120 jou apre yo aksepte yon plent ki kalifye, koòdonatè a ap mennen ankèt sou epi reponn a moun ki pote plent lan.
 • Pou plis detay sou pwosesis plent lan, ak fòm plent lan li menm, vizite Tit VI Compliance Policy ak Fòm Plent.
Top